Transferee and Re-Joiner Police Constables - Machynlleth

C Division
Machynlleth
Police Constable (PC)
Full Time
Permanent
Constable Rank
None

British Transport Police (BTP) are looking to recruit a Transferee/ Re-joiner as Police Constable at Machynlleth. 

Constables play a critical front-line role in the prevention and detection of crime and the criminal justice system. Constables work in partnership on a day-to-day basis with local communities, stakeholders and colleagues in order to promote law and order, reduce the fear of crime, provide reassurance and build confidence to improve the quality of life for citizens.

More information about this vacancy can be found in the attached ‘Role Profile’.

Why join BTP?

BTP police and protect 10,000 miles of track and 3,000 railway stations every day; a network that is at the heart of Britain's community, commerce and industry. Join us and you’ll be providing specialist policing to a unique community in a unique environment, dealing with rewarding challenges that you won’t find in any other Force.

We work hard to protect the public and those who work in and around our transport hubs by promoting law and order on the rail network, preventing crime and providing a reassuring presence.  We are a Force that cares and strives to meet the ever-changing demands of our key stakeholders and partners. We are a modern and inclusive workforce offering geographical flexibility, better work/life balance and a commitment to our staff and Officer development.

Here at BTP you will have the chance to excel in your career and broaden your skillset.

How to apply?

The recruitment process is simple! Please select the ‘apply’ button below where you will be directed to our application form.

During the process you will be asked to upload a copy of your latest PDR. If you are unable to provide this due to length of time away from previous Force, then please upload a blank document in its place. 

Initial Eligibility Criteria

 • We welcome applications from Officers who are serving or have served in a Home Office Police Force 
 • Those applying on a transferee basis must be substantive in the rank of Constable, having completed the full probationary period
 • Those applying to re-join service must have satisfactorily completed their probationary period and resigned or retired from their previous force. There is currently no time limit restriction in place for re-joiners, we will consider all ex-officers on application
 • Applicants must have lived in the UK for 3 consecutive years prior to application
 • Applicants must not be currently subject to any unsatisfactory performance reviews/ action plans or live warnings. We are unable to vet someone who is currently under investigation at their current Force therefore we would ask you to apply to BTP once the matter is resolved
 • Applicants with an existing CCJ or unmanaged IVA will not be able to apply. We are also not able to accept applications from those currently bankrupt

Please note: re-joiner applicants may be subject to a training needs analysis as required on joining BTP. Depending on the length of time out of service or any notable skills gaps training could be anywhere from 2 to 18 weeks and may include Work-Based Assessment. Training requirements cannot be assessed on a speculative basis and this will be discussed during your induction.

Further information?

Attached you will find our Transferee/Re-joiner recruitment pack which offers vital information on pay and pensions as well as other FAQs! The recruitment team also welcome any questions via email on Recruitmentteam@btp.police.uk. If you would like to speak to a member of the recruitment team please leave your name and number on your email and we will contact you as soon as possible.

Some of our locations attract an allowance in addition to basic salary, attached you will find a breakdown of these allowances by station.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mae Heddlu Trafnidiaeth Prydeinig(BTP)yn bwriadu recriwtioTrosglwyddai/ Ail-ymunwrfelCwnstabl HeddluymMachynlleth. 

Mae cwnstabliaid yn chwarae rhan rheng flaen hanfodol wrth atal a chanfod troseddau ac yn y system cyfiawnder troseddol. Mae Cwnstabliaid yn gweithio mewn partneriaeth o ddydd i ddydd gyda chymunedau lleol, rhanddeiliaid a chydweithwyr er mwyn hybu cyfraith a threfn, lleihau ofn troseddu, rhoi sicrwydd a magu hyder er mwyn gwella ansawdd bywyd dinasyddion.

Mae rhagor o wybodaeth am y swydd wag hon ar gael yn y 'Proffil Rôl' sydd ynghlwm.

Pam ymuno â BTP?

Mae BTP yn plismona ac yn diogelu 10,000 milltir o drac a 3,000 o orsafoedd rheilffordd bob dydd; rhwydwaith sydd wrth wraidd cymuned, masnach a diwydiant Prydain. Ymunwch â ni a byddwch yn darparu plismona arbenigol i gymuned unigryw mewn amgylchedd unigryw, gan ddelio â heriau gwerth chweil na fyddwch yn dod o hyd iddynt mewn unrhyw Lu arall.

Rydym yn gweithio'n galed i amddiffyn y cyhoedd a'r rhai sy'n gweithio yn ein hybiau trafnidiaeth ac o'u cwmpas drwy hyrwyddo cyfraith a threfn ar y rhwydwaith rheilffyrdd, atal troseddu a darparu presenoldeb sy'n tawelu meddwl.  Rydym yn Llu sy'n gofalu ac yn ymdrechu i fodloni gofynion sy'n newid yn barhaus ymhlith ein rhanddeiliaid a'n partneriaid allweddol. Rydym yn weithlu modern a chynhwysol sy'n cynnig hyblygrwydd daearyddol, gwell cydbwysedd bywyd/gwaith ac ymrwymiad i ddatblygiad ein staff a'n Swyddogion.

Yma yn BTP bydd cyfle i chi ragori yn eich gyrfa ac ehangu eich sgiliau.

Sut i ymgeisio?

Mae'r broses recriwtio yn syml! Dewiswch y botwm 'ymgeisio' isod lle byddwch yn cael eich cyfeirio at ein ffurflen gais.

Yn ystod y broses gofynnir i chi lanlwytho copi o'ch PDR diweddaraf. Os na allwch ddarparu hyn oherwydd hyd amser i ffwrdd o'r Llu blaenorol, yna lanlwythwch ddogfen wag yn ei lle. 

Meini Prawf Cymhwysedd Cychwynnol

 • Rydym yn croesawu ceisiadau gan swyddogion sy'n gwasanaethu neu wedi gwasanaethu mewn Llu Heddlu'r Swyddfa Gartref
 • Rhaid i'r rhai sy'n gwneud cais ar sail trosglwyddai fod yn sylweddol o ran rheng Cwnstabl, ar ôl cwblhau'r cyfnod prawf llawn
 • Mae'n rhaid i'r rhai sy'n gwneud cais i ail-ymuno â gwasanaeth fod wedi cwblhau eu cyfnod prawf yn foddhaol ac wedi ymddiswyddo neu ymddeol o'u llu blaenorol. Ar hyn o bryd nid oes cyfyngiad terfyn amser mewn lle ar gyfer ail-ymuno, byddwn yn ystyried pob cyn-swyddog ar gais
 • Rhaid i ymgeiswyr fod wedi byw yn y DU am 3 blynedd yn olynol cyn gwneud cais
 • Ni ddylai ymgeiswyr fod yn destun unrhyw adolygiadau perfformiad anfoddhaol/ cynlluniau gweithredu neu rybuddion byw ar hyn o bryd. Nid ydym yn gallu fetio rhywun sy'n destun ymchwiliad ar hyn o bryd yn eu Llu presennol felly byddem yn gofyn i chi wneud cais i BTP unwaith y bydd y mater wedi cael ei ddatrys
 • Ni fydd ymgeiswyr sydd â CCJ presennol neu IVA heb ei reoli yn gallu gwneud cais. Nid ydym ychwaith yn gallu derbyn ceisiadau gan y rhai sydd ar hyn o bryd yn fethdalwyr

Sylwer:gall ymgeiswyr sy'n ail-ymuno fod yn destun dadansoddiad anghenion hyfforddiant yn ôl y gofyn wrth ymuno â BTP. Yn dibynnu ar hyd yr amser allan o wasanaeth neu unrhyw fylchau sgiliau nodedig gallai hyfforddiant fod yn unrhyw gyfnod o 2 i 18 wythnos a gallai gynnwys Asesiad Seiliedig ar Waith. Ni ellir asesu gofynion hyfforddiant ar sail hapfasnachol a bydd hyn yn cael ei drafod yn ystod eich cyfnod cynefino.

Gwybodaeth bellach?

Ynghlwm y byddwch yn dod o hyd i'n pecyn recriwtio Trosglwyddai/Ail-ymunwr sy'n cynnig gwybodaeth hanfodol am gyflogau a phensiynau yn ogystal â Chwestiynau Cyffredin eraill! Mae'r tîm recriwtio hefyd yn croesawu unrhyw gwestiynau drwy e-bost arRecruitmentteam@btp.police.uk. Os hoffech siarad ag aelod o'r tîm recriwtio, gadewch eich enw a'ch rhif ar eich e-bost a byddwn yn cysylltu â chi cyn gynted â phosib.

Mae rhai o'n lleoliadau yn denu lwfans yn ychwanegol at gyflog sylfaenol, ynghlwm y byddwch yn dod o hyd i ddadansoddiad o'r lwfansau hyn fesul gorsaf.

 

 

This opportunity is closed to applications.