Experienced PCSO (Police Community Support Officer) -Machynlleth

C Division
Machynlleth
Full Time
Permanent
£20,117.79 plus 15% shift allowance
NoneBTP’s mission is to work in partnership with others to help build a safe railway environment that is free from disruption and the fear of crime. PCSO’s are vital in achieving our mission by acting as connector within our community and maintaining public confidence.

No two days will be the same as you help protect and reassure the passengers, railway staff and retailers within the BTP Community. As a national police force, we expect our people to be the best, without exception.

You’ll be willing to work hard to learn the skills you need to serve your community and reassure the public. You will have all the responsibilities of a PCSO but focused within a railway environment which will also allow you to enforce BTP Byelaws. Typical duties will include visible patrols at stations, assisting passengers and supporting staff.

We are looking for resilient individuals with a flair for customer service. An ability to engage with the community and forge strong links with our partner organisations is essential. Articulate, adaptable, and able to think on your feet, you’ll be known for your ability to resolve a diverse range of scenarios. Above all, you’ll see this not as a job, but as a vocation - and you’ll be passionate about having the chance to make a difference.

Candidates can expect this to be a difficult and demanding job, both physically and mentally, and the hours can be highly unsocial as you will be working a shift pattern that will include late finish times. However, there are few careers that are as interesting, exciting and fulfilling as working as an officer for BTP.

Sound interesting? Join us on the journey and bring your creativity and commitment on board and help us make a difference.


We are looking for experienced PCSOs or perhaps recently retired Police Officers who wish to re-join us as a PCSO in Machynlleth. BTP is not able to accept 'transferee' PCSOs so any serving PCSOs would have to join BTP as new recruits and complete our training programme. However this would present a fresh and exciting opportunity to work in an entirely new environment.

 

*Please note this is a talent pool for future intakes throughout 2018/2019

Internal PCSO's are not eligible to apply.


We want our organisation to be as diverse as the community it serves and welcome applications from everyone. Language skills can be especially valuable to community engagement and candidates who can speak additional languages such as Hindi, Arabic, Farsi, Bengali, Urdu, Amharic, Pushtu, Punjabi, Tamil and Somali are encouraged to apply. All applications will be judged on their individual merit.


You will not be eligible to apply if you have been unsuccessful in a PCSO paper sift in the last 6 months. Any cautions or convictions including those deemed 'spent' must be declared at the point of application but will not necessarily exclude you from employment.


Cenhadaeth BTP yw gweithio mewn partneriaeth ag eraill i helpu i greu amgylchedd rheilffyrdd diogel sy'n rhydd rhag amhariad ac ofn troseddu. Mae PCSO's yn hanfodol o ran cyflawni ein cenhadaeth trwy weithredu fel cysylltydd o fewn ein cymuned a chynnal hyder y cyhoedd.

Ni fydd unrhyw ddau ddiwrnod yr un peth gan eich bod yn helpu i ddiogelu a rhoi sicrwydd i deithwyr, staff rheilffyrdd a manwerthwyr o fewn y Gymuned BTP. Fel heddlu cenedlaethol, disgwyliwn i'n pobl fod y gorau, heb eithriad.

Byddwch yn barod i weithio'n galed i ddysgu'r sgiliau sydd arnoch eu hangen i wasanaethu'ch cymuned a rhoi sicrhau i'r cyhoedd. Bydd gennych holl gyfrifoldebau PCSO ond â ffocws o fewn amgylchedd rheilffyrdd a fydd hefyd yn caniatáu i chi orfodi Is-ddeddfau BTP. Bydd dyletswyddau nodweddiadol yn cynnwys patrolau amlwg mewn gorsafoedd, gan gynorthwyo teithwyr a chynorthwyo staff.

Rydym yn chwilio am unigolion gwydn sydd â diddordeb ar gyfer gwasanaeth cwsmeriaid. Mae gallu i ymgysylltu â'r gymuned a ffurfio cysylltiadau cryf â'n sefydliadau partner yn hanfodol. Byddwch yn gallu siarad yn groyw, byddwch yn hyblyg, ac yn gallu meddwl ar eich traed, byddwch yn adnabyddus am eich gallu i ddatrys ystod amrywiol o senarios. Yn anad dim, fe welwch hyn nid fel swydd, ond fel galwedigaeth - a byddwch yn frwdfrydig am gael y cyfle i wneud gwahaniaeth.

Gall ymgeiswyr ddisgwyl y bydd hon yn swydd anodd a heriol, yn gorfforol ac yn feddyliol, ac fe all yr oriau fod yn anghymdeithasol iawn gan y byddwch yn gweithio patrwm shifft a fydd yn cynnwys amseroedd  gorffen hwyr. Fodd bynnag, ychydig iawn o yrfaoedd sydd mor ddiddorol, cyffrous a boddhaus â gweithio fel swyddog â BTP.

Swnio'n ddiddorol? Ymunwch â ni ar y daith a dewch â'ch creadigrwydd ac ymrwymiad ar fwrdd a'n helpu ni i wneud gwahaniaeth.

 

Rydym yn chwilio am PCSOs profiadol neu efallai Swyddogion Heddlu sydd wedi ymddeol yn ddiweddar sy'n dymuno  ail-ymuno â ni fel PCSO ym Machynlleth. Nid yw BTP yn gallu derbyn PCSOs 'trosglwyddai' felly byddai'n rhaid i unrhyw PCSOs sy'n gwasanaethu ar hyn o bryd ymuno â BTP fel recriwtiaid newydd a chwblhau ein rhaglen hyfforddi. Fodd bynnag, byddai hyn yn cyflwyno cyfle newydd a chyffrous i weithio mewn amgylchedd cwbl newydd.

 

*Sylwch fod hon yn gronfa dalent ar gyfer derbyniadau'r dyfodol trwy gydol 2018/2019

Nid yw PCSOs mewnol yn gymwys i ymgeisio.

 

Rydym am i'n sefydliad fod mor amrywiol â'r gymuned mae'n ei gwasanaethu ac rydym yn croesawu ceisiadau gan bawb. Gall sgiliau iaith fod yn arbennig o werthfawr i ymgysylltu â'r gymuned ac anogir ymgeiswyr sy'n gallu siarad ieithoedd ychwanegol megis Hindi, Arabeg, Farsi, Bengaleg, Wrdw, Amhareg, Pathaneg, Pwnjabeg, Tamileg a Somalieg i ymgeisio. Bydd pob cais yn cael ei ddyfarnu ar sail eu teilyngdod unigol.

 

Ni fyddwch yn gymwys i ymgeisio os ydych wedi bod yn aflwyddiannus mewn proses hidlo papur ar gyfer PCSOs yn ystod y 6 mis diwethaf. Bydd rhaid datgan unrhyw rybuddion neu euogfarnau gan gynnwys y rhai hynny yr ystyrir eu bod 'wedi'u disbyddu' ar adeg y cais ond ni fyddant o reidrwydd yn eich gwahardd rhag cael cyflogaeth.

This opportunity is closed to applications.